Urban Master Plan of the Val d'Aran

Val d'Aran
2009

Promoter: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Drafting team: JORNETLLOPPASTOR / Collaborators: Ignasi Aldomà, geographer; Adrià Goula-Sardà, photographer and architect; Minuàrtia, environmental consultants.