Pla Parcial Urbanístic Sectors "Portal de Ciutat"

Tortosa
2004

El Pla Parcial incorpora les determinacions establertes en la “Modificació del Pla General S.U.N.P. nº 11” per a destinar el sector, de 37.896 m2. a usos d’indústria-aparador, tot i que es produeix un reajust de la superfície del sector pel millor coneixement de la propietat, fixant-la en 38.525 m2 . Inclou les determinacions establertes per a ajustar els sistemes generals, definits en aquell document, situant una franja verda contínua paral•lela al canal de l’esquerra de l’Ebre, i per mantenir l’alineació obligatòria i fixa de la façana oest del sector a 20 m. de la carretera en la seva secció definitiva.

CRITERIS D'ORDENACIÓ

1. Ordenació dels aprofitaments respectant l'actual estructura parcel•laria, de parcel•les passants des de la carretera al camí del canal, ajustant-se a la superfície mínima de les noves parcel•les resultants en 2.000 m2.

2. Consideració de la façana sobre l’autovia de l’Aldea com un element clau del nou paisatge urbà de l'entrada de la ciutat de Tortosa, ordenant un procés espontani de construcció d'aquesta via en una actuació de transformació de la zona amb la consolidació d'un sector aparador de productes comercials de gran tamany. S'estableix una alineació obligatòria de l'edificació amb un espai lliure davanter que té per objectiu crear una franja verda contínua en tota la façana del sector.

3. Reforçar el passeig al llarg del canal com un recorregut lúdic de connexió de la ciutat amb el paisatge. La creació d’una nova àrea d’alta centralitat a la zona de la RENFE i la recuperació dels seus terrenys per a la ciutat permet extendre els carrers Cervantes i Sant Blai cap al territori amb un recorregut verd peatonal i un carril bici.

4. Respectar, en la mesura del possible, les edificacions existents i les llicències concedides en el sector compatibles amb els usos i activitats previstos.

5. Tenir en compte la condició provisional de la secció actual de la C-42, que tot i no modificar el seu traçat en el sector, si que ha de reajustar les dimensions dels vials en la solució definitiva.

 

Promotor: Ajuntament de Tortosa / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: -