Pla Parcial Urbanístic Sector B i Projecte d'Urbanització

Llinars del Vallès
2007

L’objectiu principal de l’actuació és el de desenvolupar un sector de sòl residencial urbanitzat en condicions d’absorbir una part del creixement de Llinars del Vallès, seguint models de compacitat vs dispersió del conjunt edificat en el territori.

Els criteris d’ordenació assenyalats a la memòria i normes del Pla General de Llinars del Vallès per al Sector B, i assumits en aquest Pla Parcial han estat:

1. Ordenar el sector tenint en compte que es tracta del final de l’expansió urbana  residencial cap a ponent

2. Obtenir la cessió gratuïta i lliure de càrregues de tot el bosc situat a ponent del propi sector, per tal que passi a formar part del corredor natural del torrent del Fou.

3. Traçar un nou vial des de la cruïlla amb la carretera del Fou fins al pas sota el ferrocarril previst a l’alçada del carrer Granollers.

4 Minimitzar l’impacte paissatgístic des de l’autopista AP-17, evitant ocupar amb edificacions la part del sector situada més al sud.

5. Aconseguir la urbanització de la rotonda –amb la necessària obtenció dels terrenys-, en la cruïlla de l’antiga carretera amb la carretera Sant Julià del Fou.

A més d’aquests criteris fixats pel Pla General d’Ordenació específicament per al Sector B, trobem al mateix Pla General alguns criteris que ajuden alhora de definir els objectius que ha d’assolir l’ordenació que es proposi:

1. Evitar contactes entre àrees urbanes d’altres municipis, impedint el creixement il.limitat al llarg de la carretera i el continuum urbanitzat.

2. Procurar la cohesió urbana amb el nuci original, evitant les urbanitzacions disperses i deslligades del sòl urbà consolidat.

3. Plantejar els creixements previstos cercant una certa complexitat de l’activitat.

4. Procurar la connexió dels espais naturals del Montseny i el Montnegre-Corredor i la vall del Mogent.

La reflexió sobre tots aquests temes plantejats pel Pla General, i sobre la realitat física del sector que ens ocupa i el seu encaix dins el territori del municipi de Llinars, ens porta a completar els criteris ja enunciats amb els següents:

1.Dotar de contingut urbà el punt de la nova rotonda de la carretera a l’alçada de la del Fou –no ja com a element d’ordenació del trànsit, sino com a vertadera porta de la ciutat des de ponent- amb la generació d’una façana a l’escala adeqüada.

2. Procurar una nova urbanitat des d’aquest punt i fins a la cruïlla amb el carrer Granollers, tant amb els elements propis de la nova urbanització de l’antiga carretera, com amb la mateixa ordenació proposada.

3. Definir clarament el caràcter del vial que ha d’anar des de la nova rotonda fins al pas sota el ferrocarril del carrer Granollers, entenent-lo no sols com a element de xarxa viària, sino com a definidor de la façana del sector amb el sòl no urbanitzable.

4. Resoldre la xarxa viària local tenint en compte les mancances actuals de connexió de la vialitat del Turó dels Tres Pins per la banda de ponent.

5. Integrar el bosc obtingut com a cessió gratuïta dins la xarxa de recorreguts de vianants i bicicletes.

6. Proposar la barreja de tipus edificatoris i la concentració dels mateixos a la banda nord i est del sector, tenint la màxima cura en els punts de contacte amb els sectors ja consolidats, per tal de minimitzar l’impacte de la nova ordenació sobre les edificacions ja existents fora del sector.

7. Tractar l’equipament escolar existent entre el Turó del Tres Pins i el Sector B com part de l’ordenació proposada –malgrat estar exclòs de l’àmbit del sector de planejament-, resolent les mancances d’accessibilitat que pateix actualment.

8. Proposar des de la pròpia ordenació la caracterització dels espais urbans, i no sols a travès dels propis elements d’urbanització, procurant la diversitat i diferenciació entre ells segons es tracti d’espais de connectivitat viària, de connectivitat de vianants, d’accès a les edificacions o als usos que es plantegin, d’espais d’estada.

 

Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Enginyers Asociados S.L.; S.G.M., consultors ambientals.