Pla Parcial Urbanístic i Projecte d'Urbanització Sector "Horta del Valira"

Seu d'Urgell
2007

L’objectiu principal de l’actuació és el de desenvolupar un sector de sòl residencial urbanitzat en condicions per tal que pugui absorbir una gran part del futur creixement de La Seu d’Urgell, seguint models de compacitat.

1. D’acord amb les determinacions del Pla General de La Seu d’Urgell, ordenar aquest sector en base a la ubicació d'usos mixts que dinamitzin el creixement de la ciutat cap a ponent.

2. Respectar, en la mesura del possible, els habitatges existents dintre del sector i garantir la seva accessibilitat dins la nova estructura proposada.

3. Obtenir una franja important d’espai lliure que, des del Mesclant de les Aigües fins al Parc dels Enamorats, conformi el Parc Territorial del Riu Valira.

4. Traçar un nou vial d’est a oest que possibiliti, mitjançant un pont sobre el riu Valira, un nou accés des de ponent.

5. Traçar un nou vial de sud a nord, el passeig central, estructurador del creixement de ponent.

6. Mantenir la continuïtat dels carrers llevant-ponent de l’eixample per tal de cohesionar el nou sector amb la ciutat existent.

7. Obtenir un espai lliure, a tot el llarg del carrer Circumval•lació, que faci de coixí verd de transició entre el nou eix i el final de l’eixample Vergós.

8. Obtenir peces de sòl qualificades d'equipament amb una grandària suficient per a permetre la ubicació d'aquells equipaments d'abast supramunicipal que li corresponen a La Seu d'Urgell, per a la prestació de serveis culturals, esportius i sanitaris, i per a la dinamització del rol de capitalitat financera i de serveis a la indústria i al sector terciari.

CRITERIS AMBIENTALS

1. Rebre, almenys un 80% dels habitatges de l’edifici, en la superfície mínima obligatòria d’obertura de la sala, una hora d’assolellament directe entre les 10 i les 14 hores solars en el solstici d’hivern.

2. Disposar d’elements de protecció solar a totes les obertures que rebin assolellament directe orientades a sud i oest.

3. Disposar d’una xarxa de sanejament separativa de les aigües pluvials a l’edifici.

4. Disposar de mecanismes estalviadors del consum d’aigua als aparells sanitaris (banyeres, dutxes, bidets, lavabos i inodors) i a les aigüeres de la cuina de cada habitatge.

5. Disposar d’un sistema de producció d’A.C.S. que utilitzi, per al seu funcionament ordinari, una part de l’energia provinent d’una font d’energia renovable.

6. Preveure dintre de l’habitatge o dintre d’espais comunitaris de l’edifici espais per a l’emmagatzematge per separat de les escombraries. Com a mínim han de permetre separar les fraccions següents: vidre, paper i cartró, plàstic i metall, i rebuig.

7. Disposar d’un sistema de ventilació creuada natural.

8. Reduir la Tr de cada unitat d’ocupació de l’edifici en un 20% respecte a la Tr exigida per la norma NRE-AT-87.

9. Utilitzar vidres dobles en els forats de façanes dels habitatges orientats a nord.

10. Disposar d’un circuit de preinstal•lació domòtica en l’habitatge, format per un tub de 20 mm de diàmetre que arribi fins als llocs d’ubicació dels aparells de producció d’A.C.S., calefacció i llocs d’entrada de les fonts d’energia, la sala i els dormitoris des del Registre d’accés d’usuari (RAU) de telecomunicacions.

11. Dissenyar elements constructius incorporant criteris de deconstrucció: muntatge en sec, facilitat de muntatge i desmuntatge, unions mecàniques, etc.

L’ordenació proposada per aquest Pla parcial ha tingut en compte la necessitat de garantir un asolellament òptim per a totes les edificacions proposades. Per tal de donar compliment a aquest criteri d’ordenació s’ha comprovat que les distàncies mínimes fixades entre edificacions són suficients per a garantir, com a mínim, una hora d’asolellament en el dia amb una mitjana de temperatures més baixa a La Seu d’Urgell.

 

Promotor: INCASOL / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: -