Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial PPU-01 Ca n'Alemany

Viladecans
2008

El present Pla parcial urbanístic es redacta en coherència amb la Modificació puntual del PGM per al sector industrial de Ca n’Alemany (que es tramita simultàniament al mateix), que té com objectiu principal ajustar les determinacions urbanístiques del PGM per el sòl urbanitzable 22b al programa de desenvolupament del Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans en el sector de Ca l’Alemany.

OBJECTIUS GENERALS DEL PLANEJAMENT

1. Considerar l’alt valor posicional del sector de Ca n’Alemany i, en conseqüència, establir una ordenació urbanística que optimitza la complementarietat de usos i activitats industrials, terciàries, d’equipament i dotacions, configurant un dels Sectors d’Activitats Econòmiques (SAE) estratègics de la Regió Metropolitana.

2. Establir una regulació normativa basada en el màxim aprofitament dels recursos del sòl i de l’edificabilitat permesa, mitjançant una gestió eficient de la mateixa.

3. Dissenyar amb cura els diferents acords físics de l’estructura vial i infraestructural, entre el sector i els sectors adjacents.

4. Integrar en l'ordenació viària la millora de les diferents escales de la mobilitat metropolitana, que representi una solució adequada a les necessitats urbanes de la ciutat de Viladecans, i alhora a l’articulació amb la xarxa viària intermunicipal i amb la de la Regió metropolitana.

5. Considerar la implantació en el sector, si s’escau, de la programació de les infraestructures de servei del transport local de Viladecans.

6. Incorporar en l’ordenació del sector la resolució positiva dels problemes de gestió de l’aigua: de les escorrenties, integrant les basses de laminació com a components actius del paisatge, mitjançant wetlands, i altres sistemes de fitodepuració; i del retorn mitjançant l’afavoriment de la infiltració per la recàrrega del freàtic.

OBJECTIUS PARTICULARS. ELS SISTEMES

1. Dissenyar les infraestructures d’accés al sector, com una requalificació funcional i simbòlica de l’accés a la ciutat de Viladecans i, en conseqüència, evitar les solucions solament plantejades des de l’enginyeria del tràfic, i apostant per solucions que abordin el disseny de les continuïtats urbanes de màxima qualitat ambiental i estètica en clau de millora del paisatge urbà.

2. Donar continuïtat als espais lliures al llarg de la riera de Sant Llorenç, i alhora localitzar un gran equipament-parc central-porta de Viladecans en el centre del sector que serveixi de lligam entre les diferents edificacions del sector i que permeti, igualment, la creació de la bassa de laminació.

3. Connectar el sistema d’espais lliures de Viladecans amb el Parc Agrari del Llobregat, a través de les continuïtats dels espais de la riera de Sant Llorenç i de les continuïtats de les corredores i altres cursos d’aigua del sector.

4. Establir en el sector un sistema d’itineraris per a bicicletes i per a vianants que connectin amb la resta de la ciutat, formant un sistema eficient de mobilitat, en connexió amb les infraestructures del transport públic.

5. Localitzar altres peces d’equipament, distribuïdes estratègicament en el sector: una gran peça de sòl d’equipaments, amb façana a la B-204, que pugui acollir activitats relacionades amb els usos dominants del Parc Empresarial, i/o de servei a Viladecans; i dos emplaçaments a banda i banda del viaducte i en front més proper al centre de Viladecans, per a usos ciutadans, complementant l'equipament central.

6. L’àmbit de l’estació de ferrocarril, es proposa organitzar com una gran plataforma-plaça urbana que concentra un espai públic en continuïtat amb el sector Gabrielistes, inclou l’intercanvi modal i es dissenya integrant la riera de Sant Llorenç amb un sistema bàsicament obert amb grades sobre la llera, i parcialment cobert per als passos d’interconnexió modal o accés a l’estació i als aparcaments.

7. El conjunt espacial format pels espais lliures públics i privats accessibles, juntament amb els equipaments del sector, s’ha d’entendre (i aquest és l’objectiu que es vol aconseguir) que conformen un parc en continuïtat.

 

Promotor: Consorci Parc Aeroespacial / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Antonio Ravalli, arquitecte; Enginyers Associats S.L.