Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial "Indulleida"

Vilanova del Segrià
2004

La solució proposada reconeix i respecta els sistemes generals que preveuen les Normes Subsidiàries de Planejament de Vilanova de Segrià, concretament la reserva de vialitat que completa la xarxa viaria pròpia de l'estructura urbana de la urbanització residencial El Secà del Melé, prevista pel seu Pla Especial, i recollida per la Modificació Puntual de les Normes en el sector Indulleida. Els objectius principals de la proposta són els següents:

1. Es proposa la creació d'un vial de serveis que, reseguint els límits est i nord de l’àmbit, conecta el sector amb la carretera de Vilanova de Segrià i la zona de la urbanització residencial “El Secà del Melé”, a fi de facilitar el funcionament de les activitats industrials i agrícoles de la zona.

2. Es preveu una superfície de sòl destinada a sistema d’espais lliures de 13.022 m², que equival al 10,00% del total de la superfície del sector, repartida en franges que fan la funció de protecció respecte al vial de servei que connecta la carretera de Vilanova de Segrià amb la urbanització “El Secà del Melé”, i respecte al sòl no urbanitzable agrícola.

3. Es preveu una reserva de sòl de 6.511 m² destinada a sistema d’equipaments, que equival al 5,00% del total de la superfície del sector. Aquesta reserva se situa en la franja de protecció paral•lela al vial de servei, entre el sòl destinat a sistema d’espais lliures i la zona d’indústria en filera.

Aquest Pla parcial ordena un sector de sòl urbanitzable d’ús industrial segons una zona de d’indústria aïllada, que representa el 70,78% del sòl d’aprofitament privat i una altra zona d’indústria en filera, amb el 5,74% restant.

La solució proposada consisteix en la localització d’una gran peça de sòl d’aprofitament privat, destinada a l’ampliació de les instal•lacions industrials d’Indulleida S.A., situada en continuïtat amb el sòl on actualment està situada l’empresa, en el terme municipal d’Alguaire. Dins d’aquesta peça de sòl es preveuen diferents plataformes de treball i edificis productius, connectats amb la xarxa viària a través d’un vial de servei que, en un primer tram, recorre el perímetre est del sector fins a la carretera de Vilanova de Segrià situada a l'extrem sud i, en un segon, completa la xarxa viària pròpia de l'estructura urbana de les urbanitzacions residencials existents a l’extrem nord.

La resta d’aprofitament privat se situa en l’extrem sud de l’àmbit. Aquest sòl es qualifica d'indústria en filera i serà l’apropiat per a localitzar la cessió del sòl on materialitzar el 10% d'aprofitament urbanístic.

 

Promotor: Ajuntament de Vilanova de Segrià / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: - / Superfície: 13 Ha.