Pla General d'Ordenació Municipal de Bergondo

Bergondo
En curs

El marc de referència per orientar el nou model en el que desenvolupar el nou planejament, és fonamenta en les següents directrius:
1. La potenciació dels espais lliures i del sòl no urbanitzat de l’entorn. El 81,70% del sòl del terme municipal és sòl no urbanitzable. Castellar és un municipi amb molts espais lliures, fet que s’ha aprofitar com a element connector i de transició entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, a més de servir com a base d’esponjament i ciutat oberta d’alta qualitat ambiental i directament relacionat amb el entorn natural.
2. L’aposta pel creixement interior i la requalificació urbana, això és fer més poble dins del poble. No incrementar els límits del sòl urbà mantenint l’orografia actual del sòl no urbanitzable, apostant per una ciutat compacta i no difusa. Donades les característiques de Castellar del Vallès respecte els límits de sòl urbà i respecte els sòls que d’aquest resten lliures, el nou projecte de ciutat ha d’avaluar l’estat actual i les potencialitats dels teixits urbans existents, residencials i industrials, no només des d’una perspectiva quantitativa o de capacitat de creixement sinó també des de la possibilitat d’identificar àmbits de reordenació o transformació que esdevinguin elements clau en els procés de reestructuració urbana.
3. El manteniment i la millora de la quantitat i qualitat de l’oferta d’equipament i espais lliures del municipi. Mantenir un àmbit urbà saludable i d’alta qualitat ambiental i directament relacionat amb l’ entorn natural. Mantenir la reserva de l’oferta disponible de terrenys lliures destinats a equipaments.
4. La integració del patrimoni en el projecte de ciutat. El patrimoni arquitectònic de la ciutat és un dels referents que defineixen els trets més característics del municipi. La preservació i conservació del conjunt patrimonial de la ciutat ha de passar a tenir un protagonisme singular en l’ordenació que emani del nou planejament general. Això comporta una atenció especial a la revisió del catàleg d’edificis, els elements
patrimonials i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat de Castellar del Vallès.
5. La diversificació de l’oferta residencial i de les activitats econòmiques, amb una atenció especial a l’habitatge protegit, prioritzant el lloguer, i als llocs de treball actualment existents en el municipi. L’alta presència  de teixit productiu ha de ser la base d’un projecte que potenciï  les capacitats econòmiques del territori, diversificant les activitats i millorant la seva competitivitat.

Promotor: Ajuntament de Bergondo / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Gabriel Jubete, arquitecte urbanista, María Ríos Carballeira, arquitecta urbanista, Àngels Gil-Vernet, advocada, Ignasi Grau, enginyer agrònom, Alejandro Fernández, arquitecte, DELOGA, sociólogos, Luís Cordeiro, arqueòleg