Pla Especial d'Ordenación de la Cortinada

Andorra
2003

Els objectius principals de la proposta d'ordenació per el Pla Especial d’Ordenació de la Cortinada els podem resumir en els seguents punts:

1. Minimitzar l'impacte del desdoblament de la carretera general, amb un tractament acurat de la urbanització.

2. Reconeixement dels principals elements construïts a preservar (esglèsia, mola i conjunt del Mas d'en Soler), situant l'edificació de manera respectuosa amb aquests elements.

3. Establiment d'una estructura de recorreguts de vianants que relliguin el nucli de la Plaça Nova  amb el Mas d'en Soler.

EL SISTEMA D'ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS. ITINERARIS DE VIANANTS

Els principals espais lliures proposats són el corresponent a l'entorn de l'esglèsia, i el de la vora del riu, al costat de la serradora.

L'espai lliure al voltant de l'esglèsia té com a objectiu assegurar la preservació d'un entorn lliure d'edificacions que permeti destacar la construcció de l'esglèsia, el campanar i el recinte del cementiri. Aquest espai de reserva va més enllà del propi recinte de l'esglèsia, i es circumda amb les voreres de la carretera i dels vials de vianants previstos.

El segon té un caire més d'esbarjo, a la vora del riu, tot i que també suposa l'obertura de visuals cap a l'altre banda de la riba, i suposa un espai de protecció al voltant de l'asserradora.

L'ORDENACIÓ DEL SÒL PRIVAT

L'ordenació de l'edificació privada es proposa en dos àmbits d'actuació diferenciats: un darrera les edificacions actuals que envolten la Plaça Nova, i un altre als volts del Mas d'en Soler.

Per al primer conjunt es proposen uns volums en "L" de una alçada màxima de planta baixa més dues. Tenen façana tant al nou braç de la cerretera com al carrer de vianants que els separen de les edificacions exitents. La seva disposició en planta procura no tancar les visuals sobre l'esglèsia des de l'entrada del poble, acumulant l'espai privat lliure de parcel.la al voltant d'un petit eixamplament de la carretera que en permet l'accès. Es completa el conjunt amb una nova edificació alineada a la carretera actual.

En el segon conjunt es proposen volums de menor tamany, més trencats, que permetin una major assimilació a les construccions del Mas d'en Soler, les vistes des de l'altra riba del riu s'intenten preservar. Es sitúen al voltant d'un cul-de-sac, que donat el poc trànsit previst, es podrà assimilar a una nova plaça, des d'on surt el nou pont damunt el riu.

 

Promotor: Ministeri de Turisme i Cultura; Comú d'Ordino / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: -