Pla Especial d'Ordenació d'Ordino-Segudet

Andorra
2003

L'ordenació proposada per el Pla Especial d’Ordenació d’Ordino-Segudet respòn als següents objectius generals:

1. Integrar les noves infrastructures viàries, proposant la millora d'algunes de les existents, i la obertura de noves vies de caràcter local per donar servei als nous creixements proposats.

2. Establiment de recorreguts peatonals, amb la implatació d'un sistema d'espais lliures coherent amb els elements de paissatge existent.

3. Proposar formes de creixement de l'espai privat coherents amb les formes edificades preexistents, ja sia elements històrics o de construcció recent.

EL SISTEMA D'ESPAIS LLIURES I D'EQUIPAMENTS. ITINERARIS DE VIANANTS

La proposta efectuada no proposa grans espais lliures –entesos com a parcs o jardins- sino que centra l'atenció en els recorreguts de vianants, dels que s'en potencíen dos en concret: el paral.le al riu Valira del Nord –com a alternativa de passeig a la carretera general-, i el que ressegueix el camí ral, que caldrà recuperar i urbanitzar.

Complementàriament a l'espai viari, cal ressaltar el paper del nou camí de Segudet com a itinerari de passeig en relació diercta amb el riu, que ha de permetre el passeig des del nucli antic de Segudet, fins al riu Valira, ja sía per vials paissatgístics com per espais verds de nova creació situats a la vora del riu Segudet.

Per últim fer esment del nou espai públic –tot i que privat en el subsòl- de la nova plaça generada a l'entrada del nucli, que resol les diferencies de cotes entre els vials que la circumden, alhora que representa una obertura visual cap al nucli d'Ordino, i és suport d'una activitat comercial i de serveis.

L'ORDENACIÓ DEL SÒL PRIVAT

Per a l'ordenació de l'edificació privada es proposen diversos àmbits d'actuació diferenciats, en funció de la seva posició relativa a l'estructura urbana immediata:

1. Per al nou creixement situat als prats vóra el Valira, es proposa un sistema edificatori "trencat" volumètricament, procurant la seva bona relació amb l'espai del riu Segudet i del rec que ména al pont que creua el Valira.

2. En relació amb la carretera general es proposa una nova edificació entre el polisportiu i l'edificació privada existent, que procura crear una certa façana al vial que ha de canviar de caràcter, i una edificació singular al punt d'arribada a Ordino des de La Masana, amb usos mixtes composats per aparcament, comercial-terciari, residencial i habitatge.

3. Al voltant del nucli de Segudet es proposa una edificació per habitatges plurifamiliars, de volums trencats, damunt una alineació volgudament erràtica, com a mètode d'integració amb l'estructura urbana del nucli antic.

4. En el prat situat a llevant del camí del Regat es proposa el conjunt més potent, en quant a forma identificable i diferenciada de la resta, per a la que es proposa un ús hoteler o residencial.

5. Per últim, al llarg del camí de Segudet, es proposen dos conjunnts edificatoris a banda i banda del nucli actual-, que acompanyin el recorregut defugint, però, de l'habitual alineació a vial, per tal de permetre les vistes creuades vers la muntanya.

 

Promotor: Ministeri de Turisme i Cultura; Comú d'Ordino / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: -