Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Vallès Occidental

Vallès Occidental
2009

El document d’objectius i propòsits generals dels Plans directors urbanístics de les Àrees residencials estratègiques de Catalunya, aprovat el 15 de febrer de 2008, determina la redacció del Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental que conté nou àmbits susceptibles de ser àrees residencials estratègiques (ARE) localitzats en set municipis de la comarca. En concret: Barberà del Vallès; Castellar del Vallès; Cerdanyola del Vallès; Montcada i Reixac; Sabadell; Santa Perpètua de Mogoda; i Terrassa.

IDONEÏTAT DELS SECTORS DELIMITATS

1. Emplaçament en municipis amb capacitat territorial per polaritzar el creixement urbà.

2. Coherència dels municipis amb les determinacions del planejament territorial.

L’avantprojecte del Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), expressa, en el plànol de Model territorial, l’estructura nodal, l’estructura que el PTMB proposa, en la qual es reconeix el paper que poden jugar les diverses ciutats, àrees i nuclis de població en la vertebració urbana del territori.

3. Situació de les ARE en continuïtat amb el teixit urbà existent o previst.

4. Garantia d’una bona accessibilitat al transport públic.

5. Garantia del subministrament d’aigua.

ESTRATÈGIA URBANA I TERRITORIAL

De la lectura urbana i territorial de les àrees residencials estratègiques incloses en el present PDU es pot determinar que, en cada cas, la posició i objecte de les diferents ARE es corresponen amb projectes d’escala i naturalesa diversa, entre els que es poden citar els següents:

- ENCLAUS. Corresponen a aquelles actuacions que, per la seva posició dins del conjunt urbà, han de conformar un lloc significatiu en la construcció de la nova ciutat.

- LÍMITS i VORES. Corresponen a aquelles actuacions que suposaran la definició d’un límit de la ciutat consolidada i la definició d’una nova façana en aquesta part de límit o espai vorurbà en el que estan emplaçats.

- REQUALIFICACIÓ INTERIOR. Els casos en que l’actuació comportarà la requalificació de sòls industrials situats dins de la trama urbana que han de possibilitar la formació de nous habitatges protegits i la requalificació d’aquests espais.

- INTEGRACIÓ SOCIAL. Actuacions en àmbits que ja formen part d’un Projecte d’Intervenció Integral.

- VERTEBRACIONS. Correspon a les actuacions en que concorren un conjunt d’elements de diferent naturalesa: són sòls d’una significativa extensió urbana; sòls que definiran un límit de la ciutat amb el territori no urbanitzable que forma part del connector territorial  i a la vegada, han de resoldre la integració d’una important infraestructura viària.

 

Promotor: Generalitat de Catalunya, Institut Català del Sòl, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament de Medi Ambient i Habitatge / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Montserrat Mercadé, geògrafa; Pere Santos, enginyer de Ports, Camins i Canals; Alex Ivancic, enginyer industrial; Ignasi Grau Roca, enginyer agrònom.