Modificació del PGM de Vilafranca del Penedés al sector del carrer Comerç

Vilafranca del Penedès
2007

El sector del carrer Comerç, és un barri de formació relativament recent, on existeixen elements remarcables de la pròpia història del lloc, de la ciutat i en particular del seu patrimoni. Aquesta mescla jove i heterogènia, forma una catifa regular, d’usos i formes diverses, amb no gaires elevacions remarcables, amb mides, materials, textures, qualitats, residents, ocupants, activitats... molt diversificades.

A aquesta condició d’heterogeneïtat cal afegir la presència d’edificacions incloses en el catàleg del patrimoni històric, que configuren una major dificultat de tractament homogeni i igualitari.

L’adopció de la figura de la modificació puntual del POUM de Vilafranca com instrument més idoni per la regulació de la transformació dels sòls inclosos en l’àmbit del carrer Comerç, enfront de la redacció d’un potencial Pla de Millora Urbana del mateix àmbit rau en la naturalesa heterogènia del mateix teixit, on coexisteixen situacions molt consolidades amb usos residencials o industrials, amb situacions que podríem anomenar com àrees d’oportunitat, on amb tota seguretat serà fàcil definir instruments de gestió concrets que materialitzin els nous aprofitaments derivats de l’ordenació que es proposi.

 

Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedés / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocats / Superfície: 8,5 Ha.