Concurs restringit de l'àmbit del Centre Direccional del Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat
2008

L’ordenació de l’àmbit territorial del Prat Nord es té la voluntat de donar resposta adequada als diferents nivells i escales que la seva naturalesa posicional i dimensional requereix: la metropolitana, la de barri o districte i la de relació amb la ciutat construïda i el medi natural de l’entorn. Així doncs, l’ordenació del sector s’aborda des de les següents consideracions:

1. INTEGRACIÓ ECOAMBIENTAL DE LES INFRAESTRUCTURES A ESCALA METROPOLITANA I REGIONAL

La bona comunicació i l’existència d’infraestructures a escala regional i global permet planificar la mobilitat de tal manera que a escala local es doni prioritat al vianant. Cal dotar l’Eixample Nord de bons accessos a les infraestructures metropolitanes i d’un ràtio suficientment elevat d’aparcaments. La petita dimensió de la ciutat afavoreix l’ús del transport públic i permet reservar l’ús de l’automòbil per a la mobilitat intermunicipal o regional.

2. CONSIDERANT EL SECTOR COM A PORTA DE PONENT DE L’ÀREA CENTRAL DE L’AMB

La seva posició estratègica respecte les grans infraestructures del Baix Llobregat i del Barcelonès sud, i la pròpia dimensió del territori que abasta, li confereix un caràcter ineludible de nova porta de l’àrea central metropolitana, tant des dels territoris costaners situats al sud, com dels situats al llarg del riu Llobregat, com dels que tenen com a destí l’aeroport del Prat.

3. DISPOSANT UN TEIXIT MIX URBÀ QUE FOMENTA EL POL COM A SECTOR-CLÚSTER D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

La seva posició estratègica ha d’afavorir la concentració d’activitat per atraure la implantació de noves empreses en base a les excel·lents infraestructures de transport i economies d’aglomeració, creant uns avantatges competitius per factors geogràfics.

Es tracta doncs, de potenciar un Clúster d’Activitats Econòmiques amb sinèrgies i articulació amb els polígons preexistents a la ciutat, formant una gran àrea territorial de cooperació y coordinació dels sectors productius, desenvolupament d’iniciatives de capital social i el foment de la cooperació, l’intercanvi i la cohesió entre emprenedors.

4. POSANT EN VALOR LA CONDICIÓ DE L’ÀMBIT COM A NOVA FAÇANA URBANO-METROPOLITANA

La seva posició estratègica, més enllà dels valors econòmico-productius i pròpiament urbans, li atorga una condició formal i d’imatge que definirà la façana sud, fins ara inexistent, de la ciutat metropolitana.

5. UN BARRI D’INTEGRACIÓ DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I RESIDENCIALS AMB ELS COMPONENTS DEL MEDI NATURAL

El Prat nord, estructurat morfològicament com un parc urbà que actua com a nou pol de centralitat i urbanitat, integra com actius fonamentals les xarxes ambientals i els components rellevants del paisatge territorial com a imputs per al seu funcionament sostenible: la presència del riu Llobregat, del parc agrari del Baix Llobregat, i de la línia costanera i els espais naturals associats, han de ser aprofitats com a elements substancials en l’ordenació del nou barri. Però cal també aprofitar l’oportunitat del nou creixement com a integrador de tots aquests elements per revertir-los a la xarxa metropolitana de territoris naturals.

6. USOS I ACTIVITATS PER A LA GENERACIÓ DE L’ECODISTRICTE

Un districte per ampliar l’oferta barrial del Prat de Llobregat, i al mateix temps, diversificant la composició veïnal, atreure als ocupants d’activitats  que atrauran les noves operacions. L’ampliació de l’aeroport, que atrau milers de treballadors, fa que el Prat esdevingui un lloc idoni per a la residència, alhora que específicament dins l’oferta del municipi, el districte Prat Nord.

Així doncs l’EcoDistricte Prat Nord es planteja com un ‘projecte urbà’ i ‘projecte territorial’ a quatre escales:

1. Un node territorial de la Regió metropolitana.

2. Una peça clau de la ciutat metropolitana i de la ciutat del Prat.

3. Un barri amb microbarris del Prat de Llobregat.

4. Una peça clau en relació a la millora urbana de la ciutat del Prat i també del seu entorn natural en el territori històric del delta del Llobregat.

 

Promotor: Consorci del Prat Nord / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: -