Concurs Parc Territorial Alcalde Pons-Les Basses

Alpicat
2009

L’aigua és l’element de referencia de la qualitat del Parc territorial de les Basses. La recuperació i regeneració del Parc ha d’aprofitar la gran contribució que les terres de Lleida han aportat a una bona cultura de l’aigua. Un parc per disfrutar de la cultura de l’aigua i les possibilitats de serveis a la ciutat, com fou en els seus orígens, però ara també a una escala territorial més ampla, la de l’àrea metropolitana de Lleida i la del conjunt del nostre país.

L’aigua com patrimoni natural, i les formes d’utilitzar-la en el territori com patrimoni cultural dóna una identitat genuïna i específica a aquest territori. La recuperació d’alguna de les basses existents en estanys, permet investigar la flora i fauna i les comunitats aquàtiques i higròfiles que estan lligades als sistemes de regadiu i desguassos del gran sistema territorial de l’horta de Lleida.

L’aigua com a patrimoni històric vinculat a l’evolució històrica del paisatge de l’horta de Pinyana, en una zona regada que no ha deixat d’augmentar amb la construcció de diferents sèquies i braçals procedents del canal de Pinyana: la sèquia de Cap, la sèquia Primera i la sèquia Segona, i que actualment rega unes 8.500 ha.

L’horta de Lleida com a gran referent paisatgístic i l’àmbit de les basses com a espai d’articulació entre un parc territorial i els camps de cultiu de les explotacions agràries de les  artides pageses de l’horta, on “La floració dels fruiters de la primavera produeix contrastos cromàtics en blau i rosa que s’oposen al verd de la foliació de manera que es crea una antítesi de gran valor visual”.

L’horta de Lleida i l’espai de les Basses amb un alt contingut de valors simbòlics, socials i identitaris.

L’horta forma part de la història d’aquestes terres, perquè sempre ha representat una font de riquesa en un context de terres pobres i eixarreïdes. L’horta s’ha convertit amb el temps en un espai que combina l’ús agrari amb un ús més social. Complementa els parcs de la

ciutat com un espai més d’oci i de trobada pels habitants de Lleida, que el consideren un patrimoni natural, però sobretot cultural, que cal conservar (arbrat, tanques vegetals, horts, arbredes i boscos,…). L’horta de Lleida segueix despertant molt d’interès per part dels lleidatans, que la perceben com a paisatge emblemàtic que sintetitza la seva identitat històrica. Això és demostrat pel fet que s’hagin mobilitat en diverses ocasions per a la seva preservació. També els recursos que la paeria ha esmerçat en termes d’ordenació del territori municipal per a la salvaguarda de l’horta (per exemple amb l’elaboració de planificació restrictiva pel que fa a la urbanització encoberta o a subparcel•lació) confirmen l’especial energia que la ciutat diposita en el seu paisatge circumdant. valors productius. L’horta, encara avui, és un dels actius de Lleida i, per tant, a banda de la seva valoració estètica, té una gran importància com a valor productiu que es pot interpretar en la proximitat de finques i explotacions productives a l’entorn del Parc: El conjunt d’explotacions existents i les que es poden articular mitjançant la  otenciació d’un parc agrari de proximitat a la ciutat configuren un espai d’agricultura de proximitat d’alt valor en la recuperació de l’espai agrari del terme de Lleida.

Les Basses com un enclau territorial estratègic des del punt de vista de l’oferta multifuncional a nivell d’oci, oferta lúdica i de restauració, esportiva, cultural i educativa, que actuarà  sinèrgicament amb els pols d’activitat ja existent de la ciutat de Lleida, com ara: els equipaments del Museu de l’aigua, els equipaments al llarg del Parc del Segre (des de la Mitjana, a l’espai del Palau de Congressos, els espais de la Fira de Lleida i llurs ampliacions, el Campus, fins als nous parcs de Rufea), l’Arboretum i el Parc de Gardeny. Un Parc per l’àrea metropolitana de Lleida, obrint el Parc als municipis de l’àrea urbana de Lleida i de la Catalunya de territoris cada cop en ús més allargat, aprofitant les bones connexions existents i la seva millora en curs.

 

Promotor: Ajuntament de Lleida / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: -