Àrea Residencial Estratègica Ronda Sud-Aeroport i Projecte d'Urbanització

El Prat de Llobregat
2009

L’ARE Ronda Sud-Aeroport complementa les actuacions de regeneració social ja iniciades al barri veí de Sant Cosme, que va ser, en els seus orígens, un assentament amb dificultats físiques, socials i geogràfiques d’integració al conjunt de la ciutat del Prat.

Les actuacions d’aquesta ARE tenen per objectiu:

1. Conformar una nova façana sobre l’espai de la ronda del Sud del Prat, amb nous assentaments residencials de naturalesa diversa que complementin el projecte de transformació integral del barri de Sant Cosme.

2. Generar un nou espai central darrere del Centre Cívic Delta del Llobregat, amb capacitat d’aglutinar usos, diferents al de l’habitatge, a les plantes baixes que l’envolten.

3. Definir una xarxa d‘itineraris verds que connectin els espais lliures del parc nou, la nova plaça del centre i la zona verda de les cotxeres.

4. Mantenir el front verd arbrat, davant la ronda del Sud i establir la secció d’aquesta via en un passeig que mantingui la secció des del seu origen, a l’enllaç amb el carrer del riu Túria, fins a trobar-se a l’est amb el vial que enllaça la ronda de Llevant amb el vial port-aeroport.

La implantació d’un conjunt d’habitatges significatiu amb una oferta àmplia d’habitatges protegits com el que es planteja en aquesta ARE és a la vegada una oportunitat i un repte per a poder establir nous mecanismes d’ordenació que garanteixin un projecte de qualitat urbana i ambiental pel conjunt de la ciutat del Prat i, per extensió, per la ciutat metropolitana.

És per això que en l’ARE i pel que fa a les disposicions de les proposicions generals respecte de la nova arquitectura, es diferenciaran dos grans conjunts de determinacions: les accions o àrees-projecte i els processos o àrees-teixit. Tanmateix, unes i altres, incorporaran els condicionants que facin del barri un espai eficient ambientalment i amb una bona qualitat de vida, on el confort residencial sigui un objectiu a assolir per part de les noves edificacions.

Les accions o àrees-projecte es corresponen amb les determinacions més directes del projecte de l’ARE. Les accions incorporen la determinació de la unitat de projecte com a acció conjunta, que ha de definir la volumetria i la forma de les noves arquitectures i, en concret, de la porta de Sant Cosme. Amb aquesta nova ordenació, l’encreuament del carrer del riu Túria amb la ronda del Sud es converteix en una nova porta d’entrada al barri de Sant Cosme i, per tant, al mateix Prat de Llobregat. És per aquesta raó que en la nova ordenació de l’ARE, aquest punt de la trama urbana pren un paper significatiu i singular en el mateix alçat de la nova ordenació de la ronda o passeig del Sud. Aquest efecte porta es vol resoldre mitjançant edificis singulars formant part d’una idea força única. Aquí, l’arquitectura ha de prendre més cos en planta i en alçada, de forma que sigui reconeixedora en la planta de la forma urbis i perceptible en l’alçat del front del passeig del Sud.

Complementàriament a aquesta acció del projecte, l’ARE fa una aposta clara i decidida per la “projecció del carrer” en les seves diferents formes com a element central de la nova vida col lectiva del conjunt del barri. Carrers, on domini la continuïtat del pla de la façana i sobre els quals principalment s’aboquin les estances principals dels habitatges. Aquesta continuïtat no ha de ser forçosament homogènia sinó que ha d’incorporar elements de diversitat en el conjunt, tot garantint i aprofitant les condicions excepcionals del lloc i del paisatge de l’entorn.

 

Promotor: INCASOL / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Enginyers Associats S.A.; INTRA, mobilitat / Superfície: 8,5 Ha.