Proposta per la Collina del territorio Bolognese

Bologna (Itàlia)
2006

Premisa: la fama, el mite, el tabú , ‘PERQUÈ LA COLINA’?

La proposta es va desenvolupar en conjunt amb la redacció del Piano Strutturale Comunale (planejament municipal), en coherència amb una nova manera de planificar la ciutat de Bolonya en la que la Colina passa a ser el centre d’atenció per a revitalitzar i regenerar la ciutat, un tema urgent i necessari per un territori famós, fràgil i residual al mateix temps, víctima del desgast del temps i de la propia extesa fama.

La proposta parteix d’aquesta diagnosi i preten:

1. Renovar el significat de la Collina per a la ciutat (Bologna torna a mirar la Collina) recuperant un territori que representa un recurs d'escala metropolitana (ambiental, paisatgístic i urbà) ja en potència però no aflorat encara.

2. Reequilibrar el valor d’ús de la muntanya respecte el seu valor patrimonial, de la memòria, i el culte monumental que l’envolta.

3. Ampliar el coneixement de la realitat de la Collina, trencant el mite i el tabú que l’envolten per a re-actualitzar el seu significat i per tant, el seu valor.

 

Promotor: Comune di Bologna / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: -