Pla Parcial Urbanístic "Sant Sixt" Sector BR2

Vic
2006

El Pla Parcial té sempre present que l’objectiu principal és dotar al sector d’una estructura urbana coherent amb el seu caràcter de final de ciutat –de la rambla vers el sud-, i de transició urbana entre la proposta urbanística del sector El Nadal i el sector 1 de l’avinguda Olímpia. Per suposat, el Pla Parcial considera l’ermita que li dóna nom no sols com un element a protegir si no a potenciar com a vertebrador dels espais lliures proposats com a espais de protecció de la nova variant:

1. Es proposa la consolidació de l’entrada a la ciutat des de la carretera de Prats amb la ubicació d’una gran zona d’equipament, assegurant així una façana d’una certa rellevància tal i com ja feia la proposta de la modificació de pla, però desplaçant-la a l’oest per tal de preservar des de la carretera de Prats les vistes de l’ermita de Sant Sixt, que també es qualifica d’equipament. Indicativament s’assenyala que la nova entrada ha de completar-se amb la urbanització del marge dret de la carretera.

2. La continuïtat dels creixements es produeix amb la proposta de seguir ordenant els sòls privats en base a edificacions aïllades, tant en bloc plurifamiliar com en petits grups unifamiliars, però amb un gra més petit i unes alçades sensiblement inferiors a les proposades pel Pla Parcial El Nadal, com a manera de transició amb el Sector BR1 “Avinguda Olímpia”, que ha de contenir intensitats i densitats similars a les del sector Sant Sixt.

3. Es proposen en aquest Pla Parcial usos diferents del residencial en una proporció superior al comerç de proximitat que es podria considerar necessari, amb la introducció d’usos residencials especials -residències per a estudiants i gent gran, apartaments tutelats, usos terciaris,...- en la confluència de la nova via que ha de recórrer els sectors en sentit nord sud -el vial principal- i la rambla que neix al sector de l’estació. D’aquesta manera es potencien els eixos principals de l’ordenació, complementant-se amb els equipaments públics que han d’obtenir-se en desenvolupament dels sectors previstos a la modificació de pla realitzada el seu dia.

4. Es concentren els espais lliures al voltant de l’ermita de Sant Sixt -l’entorn de la qual es qualifica d’equipament públic-, com a medi de protecció de les visuals, més enllà de la pura protecció del conjunt construït. D’aquesta manera, també s’acumulen els espais lliures i de protecció a tocar de la variant, en continuïtat amb els sòls de protecció agrícola.

5. El contacte i continuïtat amb el Sector 1 “Avinguda Olímpia” s’estableix a través d’un vial de traçat semblant al proposat per la Modificació Puntual, però també per la continuïtat del carrer El Nadal, des del sector del mateix nom. A més, l’ordenació de l’espai construït dóna les pautes per a l’ordenació del Sector 1 en franges horitzontals, seguint la topografia existent i reconeixent l’escola existent en aquest sector.

 

Promotor: ECOVIC S.L. / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; S.G.M., consultors ambientals.