Pla Parcial Urbanístic i Projecte d'Urbanització Sector "La Vorada"

Llinars del Vallès
2006

L’objectiu principal de l’actuació és el de desenvolupar un sector de sòl residencial que, ha d’ordenar el sector entenent-lo com a remat de l’àrea de l’eixample de Llinars contra el sector de la Muntanyeta. Efectivament, es tracta de cosir el teixit de l’eixample situat a llevant del casc amb el teixit residencial del Turó del Tres Pins, assumint el seu paper en la definició d’una nova entrada a la ciutat des de ponent. Per tal d’assolir aquests objectius, s’han seguit els criteris enumerats a continuació:

1. Consolidar i definir el caràcter urbà del carrer Granollers, que ha de suposar un nou pas sota el ferrocarril, formant part del nou sistema d’accessos a la ciutat que ha de suposar el triangle format pel mateix  carrer Granollers, l’avinguda Pau Casals i el nou vial que ha d’anar des de la rotonda d’entrada fins al carrer Granollers.

2. Completar la xarxa viària local tenint en compte les mancances actuals de connexió de la vialitat del Turó dels Tres Pins amb l’eixample.

3. Proposar des de la pròpia ordenació la caracterització dels espais urbans, i no sols a través dels propis elements d’urbanització, procurant la diversitat i diferenciació entre ells segons es tracti d’espais de connectivitat viària, de connectivitat de vianants, d’accés a les edificacions o als usos que es plantegin, d’estada...

4. Integrar el traçat de la riera Matavaques com a element dels espais de lleure i de passeig, caracteritzant diferents tipus d’aquests espais al llarg del recorregut

5. Tractar l’equipament previst com a motor de l’activitat de la nova plaça a definir.

6. Plantejar el nou creixement amb una diversitat tipològica que lligui els dos sectors –eixample i unifamiliar aïllat- introduint tipus edificatoris que possibilitin la mixtura.

7. Proposar per als creixements previstos una certa complexitat de l’activitat, centrada en la nova plaça i proposar usos terciaris en les plantes baixes de les noves edificacions per trencar la tendència de l’ús exclusivament residencial.

 

Promotor: Ajuntament de Llinars del Vallès / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; S.G.M., consultors ambientals; Enginyers Associats S.A.