Pla Parcial Urbanístic del Sector Residencial "Les Aymerigues"

Terrassa
2009

Les qualitats del lloc i la posició de les Aymerigues, li confereixen una condició del que podríem definir com una nova porta metropolitana. Un espai privilegiat de cruïlla i accessibilitat tant del transport ferroviari com viari, tal i com es desprèn del Pla d’Infraestructures i Transport de Catalunya (PITC).

A partir dels criteris del planejament general, l’objecte principal del Pla Parcial és, en primer lloc, ordenar el sector resolent l’articulació de les infraestructures que interseccionen el passeig amb el cobriment de la riera, la connexió amb el IV cinturó i el pas del ferrocarril en viaducte. La integració de les infraestructures al projecte global, asseguren la connectivitat territorial, aprofitant la condició de porta metropolitana, i la permeabilitat cap a l’interior del sector.

L’altre element clau, és el projecte del gran espai verd, la creació d’un centre (plaça-parc) que a més de ser espai lliure, ordena les infraestructures, i concentra i polaritza els diferents usos i activitats, constituint un nou centre a escala de ciutat, permetent una solució viària clara que integra els espais lliures de ciutat amb els territorials.

El sector s’organitza en illes que combinen blocs aïllats i espais no edificats, en ordenacions obertes. Aquestes responen a lògiques particulars diferents, reconeixen la gran plaça com a punt singular, amb edificis de major alçada i usos terciaris, i el Passeig de Ponent, com a eix cívic que organitza la mobilitat rodada i funcionarà com a eix comercial.

 

Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Enginyers Associats S.L. / Superfície: 39,48 Ha.