Pla Metropolità de Desenvolupament de Lima-Callao

Lima
2015

Sustentada pel Marc de planificació, la Caracterització metropolitana i les Directrius i visions del PLAM, es formula la proposta d’ordenació urbana i territorial per al desenvolupament de la metròpoli de Lima-Callao i els seus districtes, fonamentant-se per tant, en dos plantejaments:
El primer, la voluntat política de transformació de la metròpoli de Lima-Callao en una ciutat de ciutats, amb models urbanístics, espaials i de desenvolupament posats en execució simultàniament, tant per a les àrees de ciutat més evolucionades en termes socioeconòmics com per revertir els processos de precarietat i pobresa presents en major mesura a la gran perifèria metropolitana i, en menor mesura, en les seves àrees centrals.
I el segon, la decisió de constituir un pla compost per tres enfocaments per optimitzar els seus abastos: programàtic, prospectiu i planificador i per tant previsor. D’aquesta manera es constitueix, a més d’ un full de ruta de com enfocar la concertació i els consensos per, una guia operacional, amb un conjunt de propostes i instruments i, finalment, compleix un paper director de la convergència entre actors per a un bon sistema de gestió públic-privada-social.

Promotor: PNUD Programa de las Nacions Unides per al Desenvolupament / Equip redactor:: JORNETLLOPPASTOR