Pla de Millora Urbana "Sector Central, Subàmbit Nord"

Parets del Vallès
2012

El Pla de Millora Urbana (PMU) “Zona Central. Subsector Nord” es redacta amb l’objectiu de completar el desenvolupament del sector de planejament “PE.4 – Zona Central” previst al PGO de Parets del Vallès.

Amb posterioritat a l'aprovació del PGO de Parets del Vallès, es tramità l’avanç de Pla de millora urbana PE 4, que delimità dos subsectors: el subsector sud (ja executat) i el subsector nord.

El PGO de Parets, tal i com s’explica en la seva memòria, optà per un model de ciutat no expansiu en relació a l’ocupació de sòl prioritzant actuacions de reciclatge d’àmbits amb teixits urbans obsolets. Alhora proposa amb el sector “Zona central” el repte fonamental de cohesionar definitivament l’eixample i el centre històric de la ciutat, dos àmbits històricament dissociats.

En aquest sentit, el desenvolupament del sector suposa una doble oportunitat estratègica. En primer lloc per tractar-se d’un àmbit que proposa la transformació d’un conjunt d’activitats industrials obsoletes que han quedat aïllades i envoltades per teixits fonamentalment residencials i en segon lloc, perquè es tracta d’un àmbit que per la posició privilegiada, -recolzat sobre el principal eix viari de la ciutat, l’Avinguda Catalunya, en contacte amb l’espai fluvial del riu Tenes, i en una localització pràcticament equidistant respecte l’eixample i el centre històric- ha de permetre articular les continuïtats urbanes entre els teixits urbans del municipi i alhora facilitar les relacions d’aquests amb el futur parc fluvial del riu Tenes.

El principi de centralitat urbana té per objecte atorgar significació i referència al conjunt del municipi. Els espais centrals en les ciutats concentren adjectius que parlen d’identitat, de cultura, de significació... espais de relació i intercanvi. En aquest sentit, entenem, també, que l’àmbit de la “Zona Central” és, ara, un territori d’oportunitat. Tant per la seva grandària com per la seva posició estratègica dins el conjunt del teixit urbà de la ciutat, ofereix la possibilitat de poder donar resposta a la intensitat dels canvis i problemàtiques que afecten a la ciutat contemporània. La condició de centralitat urbana finalment confereix a l’espai la condició de pertinença a un territori més ampli i general del conjunt de la ciutat, on hi ha cobertura de serveis i dotacions que serien forçosament necessàries en un espai autònom i segregat de la ciutat, de tal manera que l’aportació que el nou sector realitza en termes de construcció d’espai públic, es sumen als existents en l’entorn, tot configurant una nova realitat urbana més complexa, de més qualitat i de major confort.

Ateses les característiques i l’estat actual dels sòls existents en l’àmbit de l’actuació, es delimiten per al seu desenvolupament dos polígons d’actuació, equilibrats pel que fa als aprofitaments i càrregues urbanístiques.

La divisió poligonal té per objecte, tenint en compte els nivells de consolidació i el nombre de treballadors actuals de les activitats existents, definir dos ritmes de desenvolupament diferents. De manera que en un primer moment es pugui desenvolupar un primer àmbit PA-01 que permeti executar la part principal del sector (sòls de cessió i aprofitaments), deixant per una segona etapa de completament el PA-02.

 

Promotor: Vallès Business Park S.L. / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Pareja & advocats associats; MCRIT S.L.; Andreu Esquius, enginyer de camins, canals i ports; Judith Requena, llicenciada en ciències ambientals; Jaume Jorba, informàtic analista de sistemes; Nati Franco, geògrafa / Superfície: 6,8 Ha.