Pla de Millora Urbana en el àmbit del carrer Joan Miró de Martorell

Martorell
2011

El Pla de Millora Urbana en l’àmbit del carrer Joan Miró es redacta amb l’objectiu de desenvolupar l’actual qualificació clau 9 “Zona industrial amb transformació opcional d’ús” tal i com ja preveu el PGOU. Per aquest tipus de sòl el planejament general considerava oportú en el moment de la seva redacció la “progressiva i opcional transformació per a usos residencial (principal) i terciari (complementari)”. Alhora, el PGOU apunta, en el mateix article de definició de la citada qualificació que aquest procés transformador serà “a través d’ordenacions físiques puntuals i específiques, de reserves de sòls que millorin el lloc i l’entorn urbà, tot incorporant a la trama urbana noves circulacions, espais lliures i dotacions”.

La redacció del present PMU pretén ser la materialització de la potencialitat de transformació i de l’esperit de millora que aquesta ha de comportar en relació amb l’entorn urbà apuntat normativament pel PGOU.

En aquest sentit, el desenvolupament de l’àmbit suposa l’oportunitat estratègica de millorar les condicions per l’entorn degut al seu canvi d’ús, alhora que, per la seva posició, permetrà una millor articulació i cohesió d’aquest mateix entorn.

Permetrà plantejar i oferir al municipi nous espais lliures, diversitat funcional i una important bossa d’habitatge social.

El PMU, prenent com a base de treball de compacitat espacial, proposa agrupar les diferents tipologies que inclou la potencialitat de sostre en dos únics cossos edificats, alhora que, per garantir la continuïtat de l’espai carrer, amplia, allarga i connecta l’actual tram del carrer Joan Miró amb l’Avinguda Pau Claris mitjançant un ampli espai saló que aporti, amb independència de la seva intrínseca capacitat connectora, complexitat, més qualitat i major confort al carrer en un espai eminentment per a vianants.

A la diversitat tipològica de l’ús principal d’habitatge, lliure o protegit en les seves diferents modalitats, ha de sumar-s’hi la presència d’usos complementaris no residencials tal i com ja determina el PGOU. El comerç i el terciari en les seves diferents facetes han d’estar presents en la nova ordenació per aconseguir que aquesta major diversitat signifiqui fer ciutat de major qualitat, defugint el monocultiu residencial, i incorporant llocs de treball al teixit residencial.

L’actuació de transformació en l’àmbit del carrer Joan Miró es planteja alhora, a una escala major de ciutat, com l’oportunitat d’iniciar un primer pas en el procés de reconversió i transformació conjunt de l’espai entre l’antiga carretera NII i el Torrent de Llops per conferir-hi noves condicions de relació, d’hàbitat residencial, activitat comercial i serveis de referència municipal.

 

Promotor: Buvent S.L. / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: - / Superfície: 2.960 m2.