Modificació Puntual del POUM a l'Àmbit de Can Ollé i Can Benet

La Palma de Cervelló
2021

L’àmbit d’aquesta modificicació està situat a l’oest del nucli edificat de la Palma de Cervelló. L’objectiu de la modificació és el d’establir les determinacions urbanístiques necessàries pel desenvolupament dels sectors residencials de Can Ollé i Can Benet.
Objectius específics de la modificació són:
- Projectar el conjunt de l ordenació, en coherència als principals valors mediambientals del lloc que resideixen precisament en la presència del cursos d aigua que travessen l àmbit de la modificació, com la riera de Rafamans, que ha de ser el futur parc fluvial de la Palma i el torrent de la Guixera, maltractat en el planejament vigent i que la present MPOUM integra de forma coherent amb el seu valors naturals.
- Ordenar aquesta part de ponent del municipi amb una oferta generosa d’habitatges emplaçats principalment preferentment sobre la continuïtat del carrer Sant Jordi, al mateix temps que redefinir els criteris d ordenació de la carretera BV-2421, que ha de passar a tenir un caràcter de travessia urbana, de major qualitat urbana, amb una correcta i adequada urbanització com correspon a la continuïtat de l’avinguda de Catalunya veritable, carrer major del municipi.
- Afavorir, en el sentit transversal, la permeabilitat fins la Riera de Rafamans, amb una ordenació que garanteixi un filtre visual que permeti integrar el paisatge d aquest espai vertebrador del poble de la Palma i que en el futur ha de ser el Parc fluvial de la riera, amb les corresponents àrees de lleure i els itineraris que actualment ja es fan pel camí que voreja la mateixa riera.
- Racionalitzar l ordenació del sistema viari, que garanteixi l accessibilitat al conjunt dels àmbits, minimitzant la seva superfície de sòl consumit i respectant els principals valors ambientals d aquesta part del municipi de la Palma de Cervelló.
 

Promotor: Area Metropolitana de Barcelona / Ajuntament de la Palma de Cervelló / Equip redactor:: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: IGREMAP / MCRIT