Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de la Torre Negra

Sant Cugat del Vallès
2012

La Modificació del Pla General Metropolità proposa canviar la classificació de la majoria dels sòls de la Torre Negra, passant d’ésser sòls urbanitzables no delimitats a sòls no urbanitzables; garantint així una utilització racional del territori, d’acord amb el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible apropant les necessitats d’aquest a les de la preservació dels recursos naturals i dels  valors paisatgístics.

Els sòls de la Torre Negra destaquen pels seus valors paisatgístics i ambientals; essent identitaris del municipi de Sant Cugat del Vallès en la seva vessant en contacte amb el Parc de Collserol·la, i contenen  xarxes de camins rurals i itineraris paisatgístics, que hauran d’ajudar a la connexió entre els diferents sectors del territori, garantint un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat.

Preservant els sòls de la Torre Negra es cerca configurar un model d’ocupació de sòl que eviti la dispersió en el territori, afavorint la cohesió social, considerant la rehabilitació i la renovació en sòls urbans, atenent a la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional i consolidant així un model de territori globalment eficient.

 

Promotor: Ajuntament de Sant Cugat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Jordi Miró, advocat; Mcrit, estudi de mobilitat; Minuartia, estudi ambiental; Montse Mercadé, geògrafa; Ingenieros Asociados SA.