Modificació Puntual del PGM a l'illa delimitada per Av. Gavà, Riera de St Llorenç, Lluís Moré i Dr. Fleming

Viladecans
2013

L’origen del sector de Ponent prové del desenvolupament del Plan Parcial Sector Oeste a l’empara de les determinacions del Plan Comarcal del Area de Barcelona de l’any 1953. El Pla parcial sector Oest es va anar desenvolupant per fases, amb diferents formes de creixement, donant lloc a una àrea urbana caracteritzada per la diversitat tipològica definida per creixements residencials de tipus polígon i que ha comportat un efecte d’aïllament per al grup d’habitatges del Congrés i per als de Can Palmer que s’ha traduit en una certa marginalitat.

En aquest sentit qualsevol actuació urbanística a realitzar en la MP haurà d’atendre sempre tres nivells bàsics diferenciats:

1. La millora de la connectivitat amb la ciutat a través de les importants actuacions que s’estan desenvolupant o es desenvoluparan al seu entorn: ampliació de l’Hospital, reconversió de l’avinguda Lluís Moré, de l’avinguda de la Generalitat...

2. La reordenació física de l’estructura dels espais públics, amb la definició de nous espais d’identitat i centralitat del barri per afavorir una millora social.

3. El foment i millora de les activitats no residencials de les plantes baixes, que ha de donar la necessària activitat lligades al pla del sòl.

La proposta de la MP es concreta en set accions  que han de servir per la consecució de l’estratègia global de la renovació i revitalització econòmica i social : la construcció d’un espai central: el passeig de ponent; la formació d’un parc transversal: parc de can palmer; la dotació d’ equipaments i serveis; la construcció de nous habitatges lliures i assequibles; la localització del comerç, serveis i noves activitats; la rehabilitació i millora dels habitages existents i la reordenació de la xarxa viària, la mobilitat interior i l’aparcament.

 

Promotor: Ajuntament de Viladecans / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: - / Superfície: 12,4 Ha.