Modificació del Pla General Metropolità per la Millora Urbanística i Ambiental dels Barris de Gràcia

Barcelona
2022

L’objectiu general de l’MPGM és la millora urbanística i ambiental dels barris de Gràcia.
Les principals línies d’actuació de l’MPGM es poden integrar en 7 grans eixos de proposta, tots ells encadellats i interrelacionats, de forma que una acció concreta no es pot entendre sense emmarcar-la en el conjunt de totes les altres.
Aquest línies d’actuació, sense que l’ordre de les mateixes signifiqui cap jerarquia, es poden resumir en les següents:
- sobre el patrimoni històricoartístic;
- sobre els sistemes urbanístics i les afectacions vigents;
- sobre les activitats urbanes;
- sobre l’habitatge assequible;
- sobre la mobilitat racional i sostenible;
- sobre la millora ambiental; i
- sobre l’ordenació física.
 El pla protegeix el patrimoni des del punt de vista social, ambiental i urbanístic.
Es vol mantenir el teixit urbà tradicional, evitar-ne la substitució i afavorir-ne la rehabilitació amb requisits i condicions que permetran arribar a més de 3.400 edificis protegits patrimonialment, l’equivalent a preservar tres de cada quatre finques de tot l’àmbit.
Una de les novetats principals és la reducció substancial del número d’habitatges afectats gràcies a una anàlisi quirúrgica del territori: de les 158 afectacions previstes pel planejament vigent es passa a només 9, un 94% menys.
Es preveu un potencial a llarg termini d’uns 1.700 habitatges de protecció nous i s’afavorirà la implantació de nous comerços en planta baixa per fomentar la mixtura d’usos.
Per augmentar el verd i la biodiversitat s’aprofitarà les noves urbanitzacions de carrers, els parcs i jardins, patis d’illa, cobertes i mitgeres, amb actuacions que aplicaran criteris ambientals per treure’n tot el potencial.

Promotor: Ajuntament de Barcelona / Equip redactor:: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Clavell Consulting / Vilanova+Moya / Igremap / Promo Assessors Consultors / Mcrit / Montserrat Mercadé / 300.000 km/s