Concurs Parc de l'Agulla

Manresa - Sant Fruitós de Bages
2009

Endreçar un territori heterogeni en les vores de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, però amb uns enclaus agrícoles i unes traces d’aigua excel.lents per un territori rural de qualitat com a element articulador de la progressiva recuperació del rodal del Bages, mitjançant un Pla i una Estructura Verda que determini les estructures d’ordenació, les formes i elements claus del paisatge i els projectes per fer possible la cogestió del territori rural en clau de màxima sostenibilitat ambiental, del Parc de l’Agulla i l’ampliació al conjunt d’equipaments d’activitat econòmica, lúdics, culturals i educatius que constitueixen el Territori-parc de l’Agulla, en coordinació amb el Parc de la Sèquia de Manresa, el Poal, Viladordis, i els enclaus de l’entorn immediat de Sant Fruitós de Bages com espais ròtula del Rodal del Bages.

Les dinàmiques funcionals i les dinàmiques espacials del territori del parc de l’Agulla: Territori ròtula del rodal del Bages.

La proposta d’ordenació es concreta des d’un anàlisi multicriteria d’un territori amb diversitat de funcions, elements, posicions, mirades, on les diverses transformacions s’han anat succeint de manera autònoma i quasi aliena a l’evolució del territori veí.

La interpretació del territori com una espai multicapa, on es reconeixen les diferents funcionalitats i dinàmiques, dotant-les dels espais i connexions necessàries, però alhora vertebrant les diferents capes entre sí, passant a formar part d’un mateix territori, ròtula del Rodal del Bages, incloent tant les activitats que actualment ja es desenvolupen com aquelles potencials que sorgiran arrel de les noves sinèrgies.

Les diverses funcionalitats i nivells, s’estructuren en base a 6 Parcs, que ultrapassen els límits del territori Parc de l’Agulla, però que conflueixen en aquest punt d’enllaç-ròtula del Pla de Bages.

Segons el seu ús predominant s’identifiquen el Parc Agrari, el Parc Tecnològic, el Parc de Proximitat, el Parc Patrimonial, el Parc Energètic-Ambiental i el Parc Paisatge.

L’ordenació del territori del Parc s’organitza en base a Àrees, Elements i Sistemes, caracteritzats per la forma diferenciada d’ús, d’activitat productiva de gaudi mediambiental, de gaudi lúdic-recreatiu, el lleure i l’esplai, i cultural a partir d’activitats de turisme rural, activitats formatives i científiques, d’esports físics en el medi natural, d’esbarjo en el territori del Parc.

 

Promotor: Concurs / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: -