Plec de Recomanacions + Annex Instrumental per a la redacció de Plans Directors i Àrees Residencials Estratègiques

La resposta equilibrada a les noves demandes d’habitatge és una de les qüestions claus per fer ciutat i ordenar el territori. Aquest s’ha d’ubicar en barris que facin ciutat, que facilitin l’intercanvi social i que possibilitin el creixement cívic de les persones en comunitat, respectant la identitat de tots i cadascun dels ciutadans i afavorint l’expressió i la diversitat de les persones, i llur capacitat econòmica per disposar d’un habitatge digne, econòmicament accessible, i espacialment ajustat als diversos programes familiars.

Per contribuir a la bona gestió de les dinàmiques territorials de Catalunya, en un marc de cooperació institucional i de concertació de les iniciatives públiques amb els diversos sectors privats, es proposa el present Plec de recomanacions, per a promoure la innovació en les formes i estructures espacials de les noves àrees residencials a Catalunya, per a la adequació en les noves implantacions territorials, per la seva articulació amb la ciutat preexistent, i per l‘increment de la qualitat de vida, la cura del territori des de la perspectiva sostenibilista, i des de la més alta exigència per construir els nous paisatges d’urbanitat.

Per això, des de les ‘lliçons apreses’ en la praxi desenvolupada per l’lnstitut Català del Sòl, conjuntament amb el treball de prospectiva realitzat sobre altres experiències de promoció de sòl residencial, i en el context de la generació de bones pràctiques que ha de representar la concreció de les polítiques endegades per la Generalitat de Catalunya pel que fa a les noves àrees residencials estratègiques, i a la legislació en matèria d’habitatge desplegada, es plantegen aquests Plec de recomanacions per l’ordenació de sòl, el projecte de les ARE i l’habitabilitat dels teixits residencials.

 

Any: 2008 / Patrocinador: Institut Català del Sòl (INCASOL) / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Localització: Barcelona