Manual de Criteris per la Definició, Programació, Intervenció i Gestió Integral de l'Espai Públic Municipal

L’espai públic en les ciutats correspon al conjunt de sòls de carrers i espais lliures oberts, per contraposició al sòl ocupat per activitats productives, construccions diverses i illes de cases. És aquest espai lliure d’edificació el que ha de ser objecte d’un precís sistema de gestió i aprofitament per la qualitat de l’habitabilitat, l’activitat col·lectiva i la bona mobilitat de les persones que viuen a la ciutat.

Intervenir en l’espai públic requereix realitzar una adequada lectura i interpretació del mateix, tant dels espais públics tradicionals com dels espais públics emergents, que ens permeti comprendre quina és la seva naturalesa i composició, de manera que puguem respondre amb la màxima eficiència possible als requeriments i necessitat que ens plantegen els seus protagonistes: les persones com a gestors de l’espai públic. Tan mateix, hem de considerar també els vehicles, els objectes i tot el que configura l’espai públic per tal de millorar la seva eficiència, capacitat d’integració social i la seva qualitat com a prestador de serveis, informació i desenvolupament.

Les situacions, ambients i els diversos tipus d’espais que formen el sistema d’espais públics constitueixen el primer lloc dels serveis públics a la població, esdevenint un àmbit cívic de relació i d’intercanvi entre les persones que fonamenta l’estructura urbana bàsica dels pobles i ciutats. En l’espai públic s’estableixen les relacions socials, es possibilita el desenvolupament de l’economia i l’expressió cultural i manifestacions cíviques.

La Diputació de Barcelona, mitjançant les seves àrees, assessora i dóna suport als municipis per a la realització de diferents actuacions. Entre aquestes s’inclou el disseny, la gestió i renovació dels espais públics adaptats a les necessitats de la ciutadania des d’un punt de vista d’eficiència funcional, equitat social i sostenibilitat ambiental.

El document planteja l’estudi de l’espai públic municipal. En aquest sentit, el manual té l’objectiu d’establir, en primer lloc, els criteris analítics per una diagnosi sobre l’espai públic municipal existent. En segon lloc, definir les condicions de programació que han de permetre donar resposta a les noves demandes i necessitats ciutadanes i en conseqüència establir quins són els criteris d’intervenció. Finalment, com a tercer objectiu, plantejar una guia i un programa per a la gestió del sistema d’espais públics en l’àmbit municipal i l’avaluació permanent del mateix.

 

Any: 2012 / Patrocinador: Diputació de Barcelona / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Localització: Barcelona