CARRERS METROPOLITANS I PLACES CENTRALS. Una estratègia per al projecte territorial metropolità

Carrers metropolitans és un estudi analític i prospectiu, una iniciativa estratègica, un projecte per a la reprogramació dels espais intermunicipals de la regió metropolitana de Barcelona. És una exposició, un seminari, un llibre, una estratègia en desenvolupament mitjançant la cooperació entre equips tècnics privats, universitaris, institucions col·legials i les administracions públiques.

El carrer metropolità com espai de convivència cívica i com espai central de projecte de la ciutat contemporània, una iniciativa que té la voluntat d’obrir noves vies de reflexió, participació i debat, amb l’aportació de documents de referència útils per a la construcció de la ciutat.

 

Any: 2010 / Patrocinador: Diputació de Barcelona, Ciutats de l'Arc Metropolità, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Localització: Barcelona